فهرست

شهرستان تربت جام


با حضور شاعران شهرستان برگزار شد؛ محفل ادبی نسیم جام در کتابخانه شهید رجایی تربت جام سومین جلسه محفل ادبی نسیم جام در کتابخانه شهید رجایی شهرستان تربت جام برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، سومین جلسه محفل ادبی نسیم جام در کتابخانه شهید رجایی شهرستان تربت جام برگزار شد.

این جلسه با حضور احمد احمدی بزدی، دبیر محفل ادبی نسیم جام و شاعران پیشکسوت شهرستان در محل کتابخانه شهید رجایی برگزار شد.

سمیرا محمدجانی مسئول محفل ادبی نسیم جام گفت : در این جلسه احمد احمدی بزدی موضوع نوروز در شعر فارسی را  مورد گفتگو قرار داد و به بررسی قالب های قطعه و غزل و قصیده و مثنوی و ویژگی های هر یک از این قالب ها در شعر  و کاربرد آنها در شعر قدیم و جدید  پرداخت.

در ادمه این جلسه هریک از شاعران سروده های خود را قرائت کردند.

در ادامه این جلسه کتاب «زایش در زبان فارسی و تفاوت آن با زبان عربی» معرفی شد.

 در پایان عبدی شفیق از انتشار مجموعه شعر خود خبر داد و یادآور شد: این مجموعه شعری در قالب غزل سروده شده است.

این شاعر نام آشنای تربت جام در ادامه بخشی از غزلیات خود را  در محفل ادبی نسیم جام قرائت و یک جلد کتاب نیز به کتابخانه شهید رجایی اهدا کرد.