فهرست

شهرستان خواف


با حضور بخشدار برگزار شد؛ جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش جلگه زوزن خواف جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش جلگه زوزن خواف با حضور بخشدار و اعضای انجمن در کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی؛ جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش جلگه زوزن خواف با حضور بخشدار و اعضای انجمن در کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) برگزار شد.

محمدقوی بازو، بخشدارجلگه زوزن شهرستان خواف در این جلسه در خصوص اهمیت فرهنگ مطالعه وکتابخوانی و لزوم تشویق کودکان به کتاب کتابخوانی سخن گفت.

وی ادامه داد: ایجاد بسترمناسب برای مطالعه بویژه دردوران کرونا از طریق کتابخانه های عمومی یکی از فعالیتهای شاخص کتابخانه های عمومی بود که در طول سال جاری به خوبی انجام شد.

 
در ادامه این جلسه ارشیازنگنه،پارسازنگنه،ماهان دانشیار،آیلارکاظمی و نازنین زهرا ارجمنددرمسابقه نقاشی«کتاب محبوب من»و مهدی خزایی وکریم عرب زوزنی درمسابقه کتابخوانی «سرای من ایران»و زهرازنگنه درمسابقه نقاشی«ماکروناراشکست می دهیم»موردتقدیرقرارگرفتند.