روزنامه خراسان
پنجشنبه 29 فروردين 1398 در دیدار با مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مطرح شد: آمادگی شهردار مشهد برای اجرای برنامه های اداره کل کتابخانه های عمومی در شهر http://khorasanrazavi.khorasannews.com/newspaper/page/20077/5/213145/0 در دیدار با مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مطرح شد:
آمادگی شهردار مشهد برای اجرای برنامه های اداره کل کتابخانه های عمومی در شهر
بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 63