نام و نام خانوادگی : سمیرا اسدی
ایمیل:Ro@mashadpl.ir
پست سازمانی: مسئول روابط عمومی
 
اطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051     داخلی  116
 
نام و نام خانوادگی :محمود کاظم زاده
ایمیل:Ro@mashadpl.ir
پست سازمانی :;;کارشناس روابط عمومی

 
اطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051     داخلی  111