نام و نام خانوادگی : مجید ضیغمی
ایمیل:Kargozini@mashadpl.ir
پست سازمانی :رئیس اداره اداری





 
اطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051     داخلی  110
 
نام و نام خانوادگی : محمد خویی
ایمیل:M.khoei@mashadpl.ir
پست سازمانی :کارشناس مسئول اداری






 
اطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051     داخلی  126
 
نام و نام خانوادگی : نازنین رحیمی
ایمیل:N.Rahimi@mashadpl.ir
پست سازمانی :مسئول امور عمومی






 
اطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051     داخلی  113
 
نام و نام خانوادگی : علیرضا اکبری
ایمیل:
پست سازمانی :مسئول واحد نقلیه






 
اطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051     داخلی  129
 
نام و نام خانوادگی : زهره حریرساز
ایمیل:
پست سازمانی :مسئول دبیرخانه





 
اطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051     داخلی  109