نام و نام خانوادگی :مهدی بازقندی
ایمیل:IT@mashadpl.ir
پست سازمانی :کارشناس مسئول IT

 
اطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051     داخلی  106
 
نام و نام خانوادگی :سمیه خشنود
ایمیل:IT@mashadpl.ir
پست سازمانی :کارشناس IT


 
اطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051     داخلی  105