نام و نام خانوادگی :مهدی بازقندی
ایمیل:IT@mashadpl.ir
پست سازمانی :کارشناس مسئول IT


اطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051     داخلی  106


نام و نام خانوادگی :طاهره عجم
ایمیل:IT@mashadpl.ir
پست سازمانی :کارشناس ITاطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051     داخلی  105