نام و نام خانوادگی : زینت زمانیان
ایمیل:Z.zamanian@mashadpl.ir
پست سازمانی :رئیس اداره همکاری ها


 
اطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051     داخلی  104
 
نام و نام خانوادگی : کبری محمدی
ایمیل:Anjoman@mashadpl.ir
پست سازمانی :کارشناس انحمن ها


 
اطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051     داخلی  115
 
نام و نام خانوادگی :طاهره خزاعی
ایمیل: T.khazaei@mashadpl.ir
پست سازمانی :کارشناس مشارکت ها

 
اطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051     داخلی  138