نام و نام خانوادگی : مهدی اصلاحی
ایمیل:M.eslahi@mashadpl.ir
پست سازمانی :کارشناس مسئول بودجه

اطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051        داخلی  108

نام و نام خانوادگی : فاطمه برادران
ایمیل:F.Attar@mashadpl.ir
پست سازمانی :کارشناس حقوقی

اطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051        داخلی  138