نام و نام خانوادگی : آمنه ساداتی
ایمیل:Mali@mashadpl.ir
پست سازمانی :رئیس اداره  مالی
 
اطلاعات تماس         تلفن :  36014262- 051    داخلی  120
 
نام و نام خانوادگی : الینا رحیمی نژاد
ایمیل:Mali@mashadpl.ir
پست سازمانی:کارشناس مسئول مالی

 
اطلاعات تماس         تلفن :  36014262- 051    داخلی  122
 
نام و نام خانوادگی : مرضیه غزنوی
ایمیل:Mali@mashadpl.ir
پست سازمانی :کارشناس اداره  مالی


 
اطلاعات تماس         تلفن :  36014262- 051    داخلی  123
 
نام و نام خانوادگی : مجید لشکری
ایمیل:M.lashkari@mashadpl.ir
پست سازمانی :امین اموال


 
اطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051     داخلی  112
 
نام و نام خانوادگی : علیرضا اکبری شاندیز
ایمیل:Mali@mashadpl.ir
پست سازمانی :کارپرداز


 
اطلاعات تماس         تلفن :  36014262- 051    داخلی  128


 
نام و نام خانوادگی : سید مجتبی جلیلی
ایمیل:
پست سازمانی :مسئول انبار
 
اطلاعات تماس         تلفن :2535 3522-051