نام و نام خانوادگی : آمنه ساداتی
ایمیل:Mali@mashadpl.ir
پست سازمانی :رئیس اداره  مالی

اطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051     داخلی  120


نام و نام خانوادگی : الینا رحیمی نژاد
ایمیل:Mali@mashadpl.ir
پست سازمانی:کارشناس مسئول مالی


اطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051     داخلی  122


نام و نام خانوادگی : مرضیه غزنوی
ایمیل:Mali@mashadpl.ir
پست سازمانی :کارشناس اداره  مالیاطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051     داخلی  123

نام و نام خانوادگی : مجید لشکری
ایمیل:M.lashkari@mashadpl.ir
پست سازمانی :امین اموالاطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051     داخلی  112


نام و نام خانوادگی :محمد برزگری
ایمیل:Mali@mashadpl.ir
پست سازمانی :کارپردازاطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051     داخلی  128نام و نام خانوادگی : سید مجتبی جلیلی
ایمیل:
پست سازمانی :مسئول انبار

 
اطلاعات تماس         تلفن :2535 3522-051