دوشنبه 27 اسفند 1397 آخرین جلسه شورای اداری سال 97
آخرین جلسه شورای اداری سال 97 آخرین جلسه شورای اداری سال 97
جلسه شورای اداری   
1397/12/27 دوشنبه
حسین رضایی رئیس اداره کتابخانه های عمومی باخرز   
1397/12/27 دوشنبه
مجید رضایی رئیس اداره کتابخانه های عمومی رشتخوار   
1397/12/27 دوشنبه
مریم قدیمی رئیس اداره کتابخانه های عمویم کلات   
1397/12/27 دوشنبه

جلسه شورای اداری   
1397/12/27 دوشنبه
حسن حیدری رئیس اداره کتابخانه های عمومی بجستان   
1397/12/27 دوشنبه
قاسم حقانی رئیس اداره کتابخانه های عمومی زاوه   
1397/12/27 دوشنبه
بهاره قاسمی رئیس اداره کتابخانه های عمومی قوچان   
1397/12/27 دوشنبه

جلسه شورای اداری   
1397/12/27 دوشنبه
مهدی زارعی رئیس اداره کتابخانه های عمومی بردسکن   
1397/12/27 دوشنبه
محمد رضا اکبری رئیس اداره کتابخانه های عمومی طرقبه شاندیز   
1397/12/27 دوشنبه
راحله عرب قدیمی رئیس اداره کتابخانه های عمومی سرخس   
1397/12/27 دوشنبه

مهری عاقبتی معاون امور کتاخانه ها و همکاریها   
1397/12/27 دوشنبه
حسن سالاری رئیس اداره کتابخانه های عمومی تایباد   
1397/12/27 دوشنبه
محمدرضا مقدم پاشا رئیس اداره کتابخانه های عمومی نیشابور   
1397/12/27 دوشنبه
معصومه فلاحی رئیس اداره کتابخانه های عمومی سبزوار   
1397/12/27 دوشنبه

زهرا باقر زاده معاون اداری و مالی   
1397/12/27 دوشنبه
رضا حاتمی رئیس اداره کتابخانه های عمومی تربت حیدریه   
1397/12/27 دوشنبه
شهید غلام امیری رئیس اداره کتابخانه های عمومی تربت جام   
1397/12/27 دوشنبه
فاطمه متولی رئیس اداره کتابخانه های عمومی خواف   
1397/12/27 دوشنبه

کبری محمدی کارشناس انجمنها   
1397/12/27 دوشنبه
محمد رضا بدیع زادگان رئیس اداره کتابخانه های عمومی مشهد   
1397/12/27 دوشنبه
احمد مظلوم رئیس اداره کتابخانه های عمومی گناباد   
1397/12/27 دوشنبه
ملیحه فخار رئیس اداره کتابخانه های عمومی خلیل آباد   
1397/12/27 دوشنبه

جلسه شورای اداری   
1397/12/27 دوشنبه
قدرت الله کشوری رئیس اداره کتابخانه های عمومی خوشاب   
1397/12/27 دوشنبه
محمد جعفری رئیس اداره کتابخانه های عمومی کاشمر   
1397/12/27 دوشنبه
مریم نوروزی رئیس اداره کتابخانه های عمومی چناران   
1397/12/27 دوشنبه

مهدی اصلاحی کارشناس برنامه ریزی و بودجه   
1397/12/27 دوشنبه
حسین خرمی رئیس اداره کتابخانه های عمومی داورزن   
1397/12/27 دوشنبه
حسین قدمیاری رئیس اداره کتابخانه های عمومی فیروزه   
1397/12/27 دوشنبه
عصمت غلامی رئیس اداره کتابخانه های عمومی جوین   
1397/12/27 دوشنبه

جلسه شورای اداری   
1397/12/27 دوشنبه
رضی نماینده اداره کتابخانه های عمومی درگز   
1397/12/27 دوشنبه
محمد باقر قادری رئیس اداره کتابخانه های عمومی فریمان   
1397/12/27 دوشنبه
جلسه شورای اداری   
1397/12/27 دوشنبه

سمیرا اسدی مسئول روابط عمومی   
1397/12/27 دوشنبه

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 302