خبرگزاری تابناک
خبرگزاری تابناک
چهارشنبه 15 اسفند 1397 رویکردی آینده نگرانه در کتابخانه مرکزی مشهد دیدم http://www.tabnakrazavi.ir/fa/news/722745/D8B1D988DB8CDAA9D8B1D8AFDB8C-D8A2DB8CD986D8AFD987-D986DAAFD8B1D8A7D986D987-D8AFD8B1-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D985D8B1DAA9D8B2DB8C-D985D8B4D987D8AF-D8AFDB8CD8AFD985-C2A0
س از شرکت در آیین افتتاح کتابخانه مرکزی امام خمینی مشهد؛  
رئیس کمیته کتابخانه های عمومی ایفلا گفت: کتابخانه مرکزی مشهد، کتابخانه ای زیبا و از بهترین و ارزشمند ترین مکان های شهر است که در مهندسی ساخت و بخشهای مختلف آن رویکردی آینده نگرانه دیدم.
بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 115