خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم
شنبه 1 تير 1398 کتابخانه عمومی شهید مدافع حرم محمدی مفرد در مشهد افتتاح شد https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/03/30/2036693/DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D8B9D985D988D985DB8C-D8B4D987DB8CD8AF-D985D8AFD8A7D981D8B9-D8ADD8B1D985-D985D8ADD985D8AFDB8C-D985D981D8B1D8AF-D8AFD8B1-D985D8B4D987D8AF-D8A7D981D8AAD8AAD8A7D8AD-D8B4D8AF

کتابخانه عمومی شهید مدافع حرم "محمدی مفرد" در مشهد افتتاح شد

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 25