شنبه 1 تير 1398 با مشارکت قرارگاه منطقه ای شمالشرق نزاجا کتابخانه عمومی شهید محمدی مفرد در مشهد افتتاح شد http://khorasanrazavi.khorasannews.com/newspaper/page/20127/5/216834/0 با مشارکت قرارگاه منطقه ای شمالشرق نزاجا
کتابخانه عمومی شهید محمدی مفرد در مشهد افتتاح شد
بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 28