خبرگزاری لیزنا
خبرگزاری لیزنا
دوشنبه 31 تير 1398 جلسه انجمن کتابخانه های عمومی خراسان رضوی برگزار شد https://www.lisna.ir/DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D987D8A7DB8C-D8B9D985D988D985DB8C/39986-D8ACD984D8B3D987-D8A7D986D8ACD985D986-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D987D8A7DB8C-D8B9D985D988D985DB8C-D8AED8B1D8A7D8B3D8A7D986-D8B1D8B6D988DB8C-D8A8D8B1DAAFD8B

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی خراسان رضوی برگزار شد

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 17