خبرگزاری صدا و سیما
خبرگزاری صدا و سیما
يكشنبه 6 مرداد 1398 افتتاح طرح نیازسنجی معلولان در کتابخانه های عمومی در سبزوار http://www.iribnews.ir/fa/news/2485518/D8A7D981D8AAD8AAD8A7D8AD-D8B7D8B1D8AD-D986DB8CD8A7D8B2D8B3D986D8ACDB8C-D985D8B9D984D988D984D8A7D986-D8AFD8B1-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D987D8A7DB8C-D8B9D985D988D985DB8C-D8AFD8B1-D8B3D8A8D8B2D988D8A7D8B1

افتتاح طرح نیازسنجی معلولان در کتابخانه های عمومی در سبزوار

بيشتر
 [PageVisit]