خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس
سه‌شنبه 22 مرداد 1398 نیمی از اعضای کتابخانه‌های کاشمر کودکان و نوجوانان هستند/ حوزه کتاب در کاشمر مظلوم است https://www.farsnews.com/razavi/news/13980513000840/D986DB8CD985DB8C-D8A7D8B2-D8A7D8B9D8B6D8A7DB8C-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987E2808CD987D8A7DB8C-DAA9D8A7D8B4D985D8B1-DAA9D988D8AFDAA9D8A7D986-D988-D986D988D8ACD988D8A7D986D8A7D986-D987D8B3D8AAD986D8AF-D نیمی از اعضای کتابخانه‌های کاشمر کودکان و نوجوانان هستند/ حوزه کتاب در کاشمر مظلوم است
بيشتر
 [PageVisit]