خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر
چهارشنبه 23 مرداد 1398 با تقدیر از ۱۰۴ برگزیده ؛ اختتامیه نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در مشهد برگزار می شود https://www.mehrnews.com/news/4692738/D8A7D8AED8AAD8AAD8A7D985DB8CD987-D986D987D985DB8CD986-D8ACD8B4D986D988D8A7D8B1D987-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED988D8A7D986DB8C-D8B1D8B6D988DB8C-D8AFD8B1-D985D8B4D987D8AF-D8A8D8B1DAAFD8B2D8A7D8B1-D985DB8C-D8B4D988D8AF

با تقدیر از ۱۰۴ برگزیده ؛

اختتامیه نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در مشهد برگزار می شود

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 19