پایگاه خبری تحلیلی صبح توس
پایگاه خبری تحلیلی صبح توس
دوشنبه 8 مهر 1398 برگزاری 250برنامه فرهنگی در کتابخانه های عمومی خراسان رضوی http://sobhtoos.ir/post/346521/D8A8D8B1DAAFD8B2D8A7D8B1DB8C-250D8A8D8B1D986D8A7D985D987-D981D8B1D987D986DAAFDB8C-D8AFD8B1-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D987D8A7DB8C-D8B9D985D988D985DB8C-D8AED8B1D8A7D8B3D8A7D986-D8B1D8B6D988DB8C

همزمان با هفته دفاع مقدس انجام شد؛

برگزاری 250برنامه فرهنگی در کتابخانه های عمومی خراسان رضوی

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 19