خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس
دوشنبه 13 آبان 1398 خراسان رضوی به بیش از ۴ کتابخانه سیار نیاز دارد/ کتابخانه سیار «نور امید» بهینه سازی می شود https://www.farsnews.com/razavi/news/13980812000331/D8AED8B1D8A7D8B3D8A7D986-D8B1D8B6D988DB8C-D8A8D987-D8A8DB8CD8B4-D8A7D8B2-DBB4-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D8B3DB8CD8A7D8B1-D986DB8CD8A7D8B2-D8AFD8A7D8B1D8AF-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D8B3DB8CD خراسان رضوی به بیش از ۴ کتابخانه سیار نیاز دارد/ کتابخانه سیار «نور امید» بهینه سازی می شود

بيشتر
 [PageVisit]