خبرگزاری شبستان
خبرگزاری شبستان
يكشنبه 10 آذر 1398 ۲۵۰۰ برنامه فرهنگی ویژه هفته کتاب در استان برگزار شد(نشست بصیرتی هفته بسیج) http://shabestan.ir/detail/News/861519 ۲۵۰۰ برنامه فرهنگی ویژه هفته کتاب در استان برگزار شد
بيشتر
 [PageVisit]