شنبه 21 دي 1398 نامگذاری کتابخانه عمومی با نام سردار سپهبد شهیدحاج قاسم سلیمانی http://akharinkhabar.ir/local/5961448/D986D8A7D985DAAFD8B0D8A7D8B1DB8C-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D8B9D985D988D985DB8C-D8A8D8A7-D986D8A7D985-D8B3D8B1D8AFD8A7D8B1-D8B3D9BED987D8A8D8AF-D8B4D987DB8CD8AFD8ADD8A7D8AC-D982D8A7D8B3D985-D8B3D984DB8CD985D8A7D

نامگذاری کتابخانه عمومی با نام سردار سپهبد شهیدحاج قاسم سلیمانی

بيشتر
 [PageVisit]