شنبه 21 دي 1398 آیین نامگذاری کتابخانه عمومی سپهبدشهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شد http://harpy.ir/D8A2DB8CDB8CD986-D986D8A7D985DAAFD8B0D8A7D8B1DB8C-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D8B9D985D988D985DB8C-D8B3D9BED987D8A8D8AFD8B4D987/

آیین نامگذاری کتابخانه عمومی سپهبدشهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شد

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 11