شنبه 21 دي 1398 نامگذاری کتابخانه عمومی مشهد به نام سردار شهید قاسم سلیمانی https://www.dana.ir/news/1561702.html/D986D8A7D985DAAFD8B0D8A7D8B1DB8C-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D8B9D985D988D985DB8C-D985D8B4D987D8AF-D8A8D987-D986D8A7D985-D8B3D8B1D8AFD8A7D8B1-D8B4D987DB8CD8AF-D982D8A7D8B3D985-D8B3D984DB8CD985D8A7D986DB8C نامگذاری کتابخانه عمومی مشهد به نام سردار شهید قاسم سلیمانی
بيشتر
 [PageVisit]