خبرگزاری برنا
خبرگزاری برنا
يكشنبه 4 اسفند 1398 ارسال هدایای فرهنگی کتابخانه های عمومی به سیل زدگان سیستان و بلوچستان https://www.borna.news/D8A8D8AED8B4-D8A7D8B3D8AAD8A7D986-D987D8A7-11/968051-D8A7D8B1D8B3D8A7D984-D987D8AFD8A7DB8CD8A7DB8C-D981D8B1D987D986DAAFDB8C-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D987D8A7DB8C-D8B9D985D988D985DB8C-D8A8D987-D8B3DB8CD984-D8B2D8AFDAAFD8A7D986

با جمع آوری کمکهای کتابداران استانهای خراسان رضوی ، شمالی و گلستان انجام شد؛

ارسال هدایای فرهنگی کتابخانه های عمومی به سیل زدگان سیستان و بلوچستان

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 10