گزیده اخبار
خاصیت اصلی کتابداری ،نقش تعلیمی و تربیتی برای جوانان و نوجوانان می باشد
کتاب «مرگ اندیشی در آثار عطار نیشابوری» بررسی شد
تفاهم نامه اداره کل کتابخانه های عمومی و شرکت تعاونی دهیاری های شرق بخش مرکزی مشهد
دیدار مدیرکل کتابخانه های عمومی و رئیس سازمان بسیج کارمندان خراسان رضوی
پذیرش دو مقاله از کتابداران کتابخانه مرکزی امام خمینی(قدس سره)مشهد
تور مجازی کتابخانه گردی توسط کتابخانه های عمومی گناباد
برنامه های فرهنگی در کتابخانه عمومی مشارکتی سراج مشهد
پیام تسلیت دبیرکل نهاد به رییس اداره امور مالی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی
رسالت کتابخانه های عمومی رشد فکری مردم است
رسانه و ضرورت ترویج و ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی
دیدار مدیرکل کتابخانه های عمومی با هئیت مدیره خانه مطبوعات خراسان رضوی
حضور نویسنده بومی بجستان در برنامه چاشنی کتاب و اندیشه