فهرست

شهرستان باخرز

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی باخرز برگزار شد
با حضور فرماندار؛

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی باخرز برگزار شد

انجمن کتابخانه های عمومی باخرز، برای سومین سال پیاپی به عنوان انجمن برتر استان انتخاب شد.

14 /11/ 1399
مشاهده
جلسه انجمن کتابخانه های عمومی باخرز برگزار شد
با حضور فرماندار؛

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی باخرز برگزار شد

سومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان باخرز با دستور کار تصویب برنامه و بودجه اداره کتابخانه های عمومی شهرستان برگزار شد.

5 /7/ 1399
مشاهده