فهرست

شهرستان بجستان

تقویت همکاری کتابخانه های عمومی و کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در بجستان
با معرفی رابط کتابخانه ای انجام شد؛

تقویت همکاری کتابخانه های عمومی و کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در بجستان

با معرفی رابطین کتابخانه ای همکاری کتابخانه های عمومی و کانونهای فرهنگی وهنری در بجستان بیشتر می شود.

12 /12/ 1399
مشاهده
بازدید اعضای شورای اسلامی از کتابخانه عمومی شهید رجایی
در بجستان انجام شد؛

بازدید اعضای شورای اسلامی از کتابخانه عمومی شهید رجایی

اعضای شورای اسلامی شهر بجستان از کتابخانه عمومی شهید رجایی شهرستان بازدید کردند.

9 /12/ 1399
مشاهده