فهرست

شهرستان بينالود

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی طرقبه شاندیز برگزار شد
با حضور فرماندار؛

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی طرقبه شاندیز برگزار شد

جلسه تجمیعی انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان طرقبه شاندیز با حضور فرماندار و اعضای انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان طرقبه شاندیز و بخش شاندیز برگزار شد.

9 /12/ 1399
مشاهده
جلسه انجمن کتابخانه های عمومی طرقبه شاندیز برگزار شد
با حضور اعضا؛

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی طرقبه شاندیز برگزار شد

سومین جلسه تجمیعی انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان طرقبه شاندیز و بخش شاندیز برگزار شد.

12 /8/ 1399
مشاهده