فهرست

شهرستان تربت جام

محفل ادبی نسیم جام در کتابخانه شهید رجایی تربت جام
با حضور شاعران شهرستان برگزار شد؛

محفل ادبی نسیم جام در کتابخانه شهید رجایی تربت جام

سومین جلسه محفل ادبی نسیم جام در کتابخانه شهید رجایی شهرستان تربت جام برگزار شد.

18 /1/ 1400
مشاهده
محفل ادبی نسیم جام در کتابخانه شهید رجایی تربت جام
با حضور شاعران شهرستان برگزار شد؛

محفل ادبی نسیم جام در کتابخانه شهید رجایی تربت جام

دومین جلسه محفل ادبی نسیم جام در کتابخانه شهید رجایی شهرستان تربت جام برگزار شد.

25 /12/ 1399
مشاهده