فهرست

شهرستان درگز

اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش چاپشلو برگزار شد
با حضور اعضای حقیقی و حقوقی؛

اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش چاپشلو برگزار شد

اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش چاپشلو با حضور بخشدار و اعضای حقیقی و حقوقی انجمن در بخشدای برگزار شد .

24 /6/ 1399
مشاهده
برنامه های فرهنگی مجازی توسط کتابخانه انوری ابیوردی چاپشلو درگز
با موضوع جشنواره کتابخوانی رضوی برگزار شد؛

برنامه های فرهنگی مجازی توسط کتابخانه انوری ابیوردی چاپشلو درگز

کتابخانه انوری ابیوردی چاپشلو درگز میزبان برنامه های فرهنگی مجازی با موضوع جشنواره کتابخوانی رضوی شد.

18 /3/ 1399
مشاهده