فهرست

شهرستان زبرخان

بازدید از کتابخانه های عمومی نیشابور و زبرخان
با هدف بررسی وضعیت کتابخانه ها انجام شد؛

بازدید از کتابخانه های عمومی نیشابور و زبرخان

جمعی از کارشناسان اداره کل کتابخانه های عمومی استان خراسان رضوی از کتابخانه های عمومی شهرستان های نیشابور و زبرخان بازدید کردند.

5 /12/ 1399
مشاهده
جلسه انجمن کتابخانه های عمومی زبرخان برگزار شد
با حضور اعضا؛

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی زبرخان برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان زبرخان با حضور اعضا برگزار شد.

14 /11/ 1399
مشاهده