فهرست

شهرستان نيشابور

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش سرولایت نیشابور با حضور اعضا برگزار شد
جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش سرولایت نیشابور برگزار شد؛

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش سرولایت نیشابور با حضور اعضا برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش سرولایت نیشابور با حضور اعضا برگزار شد

30 /1/ 1400
مشاهده
بازدید مدیرکل از کتابخانه روستای برزنون و تقدیر از اعضای فعال کتابخانه
ستاد سفر اداره کل در شهرستان نیشابور(1)

بازدید مدیرکل از کتابخانه روستای برزنون و تقدیر از اعضای فعال کتابخانه

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی ضمن بازدید از کتابخانه شیخ فرید الدین عطار نیشابوری روستای برزنون از اعضای برتر این کتابخانه تقدیر نمود.

30 /1/ 1400
مشاهده