1396/12/25 جمعه
 
نام و نام خانوادگی : سمیرا اسدی
ایمیل:p.r@mashadpl.ir
پست سازمانی: مسئول روابط عمومی
 
اطلاعات تماس         تلفن : 36014262- 051    داخلی  116
 
نام و نام خانوادگی :محمود کاظم زاده
ایمیل:Ro@mashadpl.ir
پست سازمانی :;;کارشناس روابط عمومی

 
اطلاعات تماس         تلفن : 36014262- 051    داخلی  111