1396/12/25 جمعه


 
نام و نام خانوادگی :مهدی بازقندی
ایمیل:IT@mashadpl.ir
پست سازمانی :کارشناس مسئول IT

 
اطلاعات تماس         تلفن : 36014262- 051   داخلی  106
 
نام و نام خانوادگی :سمیه خشنود
ایمیل:IT@mashadpl.ir
پست سازمانی :کارشناس IT


 
اطلاعات تماس         تلفن : 36014262- 051     داخلی  
نام و نام خانوادگی : نازنین رحیمی
ایمیل:IT@mashadpl.ir
پست سازمانی :کارشناس IT


 
اطلاعات تماس         تلفن : 36014262- 051     داخلی  105