1396/12/25 جمعه
 
نام و نام خانوادگی :کبری محمدی
ایمیل:Anjoman@mashadpl.ir
پست سازمانی : سرپرست اداره همکاری ها


 
اطلاعات تماس         تلفن :  - 36014262-051    داخلی      115
 
نام و نام خانوادگی : کبری محمدی
ایمیل:Anjoman@mashadpl.ir
پست سازمانی :کارشناس انحمن ها


 
اطلاعات تماس         تلفن :  36014262-051     داخلی  115
 
نام و نام خانوادگی :طاهره خزاعی
ایمیل: T.khazaei@mashadpl.ir
پست سازمانی :کارشناس مشارکت ها

 
اطلاعات تماس         تلفن :   36014262-051     داخلی  138