1396/12/25 جمعه
 
نام و نام خانوادگی : الینا رحیمی نژاد
ایمیل:Mali@mashadpl.ir
پست سازمانی :رئیس اداره  مالی
 
اطلاعات تماس         تلفن :  36014262-051   داخلی      120             36014262-051
 
نام و نام خانوادگی : الینا رحیمی نژاد
ایمیل:Mali@mashadpl.ir
پست سازمانی:کارشناس مسئول مالی

 
اطلاعات تماس         تلفن :  36014262-051   داخلی  122
 
نام و نام خانوادگی : مرضیه غزنوی
ایمیل:Mali@mashadpl.ir
پست سازمانی :کارشناس اداره  مالی


 
اطلاعات تماس         تلفن :  36014262-051    داخلی  123
 
نام و نام خانوادگی : سید مجتبی جلیلی
ایمیل:M.Jalili@mashadpl.ir
پست سازمانی :امین اموال


 
اطلاعات تماس         تلفن : 36014262-051     داخلی  112
 
نام و نام خانوادگی : مجتبی نیکنام
ایمیل:M.niknam@mashadpl.ir
پست سازمانی :کارپرداز


 
اطلاعات تماس         تلفن : 36014262-051    داخلی  121


 
نام و نام خانوادگی : ابراهیم ولی نیا
ایمیل:
پست سازمانی :مسئول  امور عمومی و انبار
 
اطلاعات تماس         تلفن :36014262-051  داخلی  104