1396/12/25 جمعه
 
نام و نام خانوادگی : مهری عاقبتی
ایمیل: M.Ketabkhaneha@mashadpl.ir
پست سازمانی : معاون امور کتابخانه ها و همکاریها
اطلاعات تماس         تلفن : 36014262- 051      داخلی  117
نام و نام خانوادگی : سید جمال حقیرالسادات
ایمیل:tose.ketabkhane@mashadpl.ir
پست سازمانی :کارشناس مسئول توسعه کتابخانه ها
اطلاعات تماس         تلفن :  36014262- 051    داخلی  119
نام و نام خانوادگی : احسان سیفی
ایمیل: Manabe@mashadpl.ir
پست سازمانی : ;کارشنای مسئول تامین منابع

 
اطلاعات تماس         تلفن :  36014262- 051    داخلی  118


 
نام و نام خانوادگی : ماریه رحیمی
ایمیل : manabe@mashadpl.ir
پست سازمانی :;کارشناس تامین منابع


 
اطلاعات تماس         تلفن :  36014262- 051    داخلی  113


 
نام و نام خانوادگی : نصرت فنودی
ایمیل:tose.ketabkhane@mashadpl.ir
پست سازمانی :کارشناس توسعه کتابخانه ها


 
اطلاعات تماس         تلفن :  36014262- 051     داخلی  125
 
نام و نام خانوادگی : محمد نصیری مقدم
ایمیل:Farhangi@mashadpl.ir
پست سازمانی :کارشناس فرهنگی


 
اطلاعات تماس         تلفن :  36014262- 051     داخلی  114