خبرگزاری شبستان
خبرگزاری شبستان
یکشنبه 20 بهمن 1398 برای افزایش کتابخانه های عمومی مشهد به ۵۰ باب، تلاش می کنیم(بازگشایی هجرت) http://shabestan.ir/detail/News/892017 مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی در مشهد:
برای افزایش کتابخانه های عمومی مشهد به ۵۰ باب، تلاش می کنیم
بيشتر
 [PageVisit]