خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم
سه‌شنبه 30 ارديبهشت 1399 تفاهم نامه با به نشر «جشنواره کتابخوانی رضوی»؛ گامی در مسیر اعتلای فرهنگ کتابخوانی کشور است https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/02/29/2268323/D8ACD8B4D986D988D8A7D8B1D987-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED988D8A7D986DB8C-D8B1D8B6D988DB8C-DAAFD8A7D985DB8C-D8AFD8B1-D985D8B3DB8CD8B1-D8A7D8B9D8AAD984D8A7DB8C-D981D8B1D987D986DAAF-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED988D8A7D9

«جشنواره کتابخوانی رضوی»؛ گامی در مسیر اعتلای فرهنگ کتابخوانی کشور است

بيشتر
 [PageVisit]