خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم
چهارشنبه 28 خرداد 1399 کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی از ابتدای تیرماه پذیرای اعضا هستند https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/03/28/2287952/DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D987D8A7DB8C-D8B9D985D988D985DB8C-D8AED8B1D8A7D8B3D8A7D986-D8B1D8B6D988DB8C-D8A7D8B2-D8A7D8A8D8AAD8AFD8A7DB8C-D8AADB8CD8B1D985D8A7D987-D9BED8B0DB8CD8B1D8A7DB8C-D8A7D8B9D

کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی از ابتدای تیرماه پذیرای اعضا هستند

بيشتر
 [PageVisit]