خبرگزاری ایرنا
خبرگزاری ایرنا
پنجشنبه 6 شهريور 1399 دستگاه ضدعفونی کننده کتاب در مشهد رونمایی شد https://www.irna.ir/news/84018715/D8AFD8B3D8AADAAFD8A7D987-D8B6D8AFD8B9D981D988D986DB8C-DAA9D986D986D8AFD987-DAA9D8AAD8A7D8A8-D8AFD8B1-D985D8B4D987D8AF-D8B1D988D986D985D8A7DB8CDB8C-D8B4D8AF دستگاه ضدعفونی کننده کتاب در مشهد رونمایی شد
بيشتر
 [PageVisit]