چهارشنبه 12 شهريور 1399 طرح یک اربعین کتاب در اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی رونمایی شد https://www.javanonline.ir/fa/news/1017644/D8B7D8B1D8AD-DB8CDAA9-D8A7D8B1D8A8D8B9DB8CD986-DAA9D8AAD8A7D8A8-D8AFD8B1-D8A7D8AFD8A7D8B1D987-DAA9D984-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D987D8A7DB8C-D8B9D985D988D985DB8C-D8AED8B1D8A7D8B3D8A7D986-D8B1D8B6D988DB8C-D
طرح یک اربعین کتاب در اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی رونمایی شد
بيشتر
 [PageVisit]