خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان
خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان
پنجشنبه 24 مهر 1399 خوانش و معرفی کتاب آنک آن یتیم نظر کرده در کتابخانه مرکزی امام خمینی مشهد برگزار شد https://www.yjc.ir/fa/news/7527118/D8AED988D8A7D986D8B4-D988-D985D8B9D8B1D981DB8C-DAA9D8AAD8A7D8A8-D8A2D986DAA9-D8A2D986-DB8CD8AADB8CD985-D986D8B8D8B1-DAA9D8B1D8AFD987-D8AFD8B1-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D985D8B1DAA9D8B2DB8C-D8A7D985D8A7D985-D8AED985
خوانش و معرفی کتاب" آنک آن یتیم نظر کرده" در کتابخانه مرکزی امام خمینی مشهد برگزار شد
بيشتر
 [PageVisit]